Regulamin świadczenia usług programu Schronisko.net

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza umowa określa zasady zakładania i użytkowania usług oferowanych przez A-Smart.
2. Dostawcą i administratorem usług jest A-Smart.
3. Przed zamówieniem usług użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, oraz akceptuje wszystkie postanowienia. Akceptacja umowy następuje poprzez podpisanie jej czytelnym podpisem i odesłanie na adres zawarty w punkcie 2.

§ 2. Rejestracja nowego operatora

1. Osoba dokonująca rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Umową o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz.U. nr 133 poz. 883).
2. Operatorem strony może pozostać jedynie osoba pełnoletnia.
3. Osoba zamawiająca usługę, poprzez wypełnienie umowy, wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów świadczenia usług przez Administratora.
4. Wpisanie nieprawdziwych danych w umowie upoważnia administratora do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług.
5. Operator zamawiający usługę oświadcza, iż nazwa strony nie narusza praw osób trzecich. W przypadku gdy istnieje już strona www w serwisie www.schronisko.net, ale nie funkcjonuje jako oficjalna strona schroniska, operator tej strony jest zobowiązany przekazać zarejestrowany adres na rzecz schroniska, sam w zamian otrzymuje nowy adres, co wiąże się z podpisaniem nowej umowy, chyba że władze schroniska wyrażą chęć aby strona była prowadzona przez obecnego operatora
strony. W takim przypadku zostanie dołączony aneks do istniejącej już umowy.
6. Po zakończeniu usługi, Operator na prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych oraz ich zmiany.
7. Wypełnienie umowy nie jest jednoznaczne z uruchomieniem wybranej usługi. Usługa jest uruchamiana ręcznie, po zweryfikowaniu danych przez zespół Administratora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych, usługa nie zostanie uruchomiona.

§ 3. Płatność za usługi

1. Operator zobowiązany jest do opłacania abonamentu zgodnie z cennikiem administratora.

2. Operator strony otrzymuje w ramach abonamentu:
✔ adres www w domenie schronisko.net,
✔ skrzynkę pocztową w domenie schronisko.net,
✔ 500 MB przestrzeni dyskowej na stronę www,
✔ 4 GB miesięcznego transferu dla www,
✔ 2 GB przestrzeni dyskowej na pocztę,
✔ stronę www wykonaną w technologii CMS zawierającą niżej wymienione moduły:
- moduł „kącik adopcyjny” zintegrowany z centralną bazą danych na stronie www.adopcje.org,
- moduł „aktualności” zintegrowany z centralną bazą danych na stronie www.adopcje.org,
- moduł „publikacji podstron” zintegrowany z modułem menu,
- moduł „menu”,
- moduł „adoptowane”,
- moduł „odeszły od nas”,
- moduł „księga gości”,
- moduł publikacji danych schroniska na stronie www.schronisko.net,
- podstawową grafikę strony.

3. Operator strony może zamówić wykonanie dodatkowych modułów, modyfikację strony, grafiki itp. za dodatkową opłatą wskazaną w cenniku.
4. Wszystkie usługi wymienione w pkt. 1 operator otrzymuje na czas opłaconego abonamentu pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 4. Zaprzestanie świadczenia usług dla Operatorów przez Administratora

1. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia/usunięcia konta użytkownika w przypadku gdy:
● użytkownik złamał postanowienia niniejszej umowy,
● użytkownik podał niepoprawne dane w umowie,
● świadomie lub nieświadomie spowodował niestabilność systemu usług,
● zamieścił na koncie treści o zawartości erotycznej, treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierający nielegalne oprogramowanie), normami społecznymi i obyczajowymi,
● wykorzystał konto niezgodnie z jego przeznaczeniem, łamał ogólnie obowiązującą etykietę sieciową, a zwłaszcza rozsyłał spam w jakiejkolwiek postaci,
● użytkownik zażądał usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych schronisko.net,
● działał na szkodę schroniska oraz programu schronisko.net
● przekazał dane dostępowe (hasło i login do strony bądź poczty) osobie trzeciej bez powiadomienia administratora systemu.
2. We wszystkich przypadkach wymienionych w punkcie 1, wcześniej wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 5. Prawa i zobowiązania Administratora

1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwanie świadczenia usługi (w tym strat z tego powodu) spowodowane przez osoby trzecie, niezależnie od Administratora.
2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Operatora oraz nie udostępniania ich osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
3. Administrator nie będzie wykorzystywać danych Operatora do rozsyłania treści reklamowych w jakiejkolwiek formie.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania na konto Operatora komunikatów technicznych, związanych z funkcjonowaniem usług oraz informacji o ofertach Administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usług w celach konserwacji oraz rozbudowy systemu, po wcześniejszym poinformowaniu operatora na stronach serwisu schronisko.net lub pocztą elektroniczną.
6. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej umowy Administrator na prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usług. W takim przypadku Operatorowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
● sposób wykorzystania usług przez Operatora oraz za jakiekolwiek wynikające z tego skutki bądź szkody,
● treści zamieszczonych na kontach oraz przesyłanych wiadomości,
● przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora,
● utraty danych spowodowanych awarią sprzętu lub działaniem czynników, bądź osób trzecich, niezależnych od Administratora.
8. Codziennie tworzona jest kopia wszystkich danych przechowywanych na serwerze. Kopia przechowywana jest co najmniej przez 24 godziny. Administrator nie daje jednak gwarancji odzyskania wszystkich danych w przypadku jakiejkolwiek awarii. Kopia zapasowa może w takim przypadku pomóc w odzyskaniu danych, jednak każdy Operator powinien sam tworzyć regularnie kopie swoich danych.
9. Administrator zastrzega sobie prawo edycji treści na stronach operatorów w przypadku rażących
błędów ortograficznych, stylistycznych, literówek, błędów konfiguracji oraz zgłoszonych przypadków naruszenia prawa.
10. Administrator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji strony oraz rozbudowy systemu.
11. Administrator zobowiązuje się do usunięcia treści strony operatora po rozwiązaniu umowy z operatorem w terminie 48 godzin od daty rozwiązania umowy.

§ 6. Prawa i obowiązki Operatora

1. Zawartością strony Operator może zarządzać za pomocą panelu administracyjnego strony.
2. Operator ma prawo do korzystania z usług w sposób opisany w regulaminie oraz do rezygnacji z usługi w dowolnym momencie. Musi jednak o tym fakcie poinformować Administratora systemu co najmniej 30 dni przed rezygnacją z usługi.
3. Operator przyjmuje do wiadomości, że technologie zastosowane do świadczenia usług przez schronisko.net są na najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Może jednak nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego dane użytkownika przed włamaniem przez osoby trzecie, złamaniem hasła lub działaniem wirusów komputerowych.
4. Operator zobowiązany jest do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu).
5. Operator strony zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zaleceń Administratora projektu schronisko.net, mających na celu poprawienia wizerunku strony operatora.
6. Operator strony zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by prowadzona przez niego strona była czytelna i aktualna.
7. W przypadku gdy Operator strony musi przekazać dane dostępowe do strony zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora projektu i uzyskać jego zgodę. Osoba przejmująca prowadzenie strony po zaakceptowaniu przez Administratora projektu musi zaakceptować regulamin i umowę
usług schronisko.net.
8. Operator strony zobowiązany jest do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych a w szczególności ogłoszeń adopcyjnych i aktualności.
9. W przypadku gdy Operator strony nie jest związany ze schroniskiem, zobowiązany jest do utrzymania poprawnych stosunków z władzami schroniska, którego zwierzęta publikuje do adopcji na swojej stronie.
10. Operatorowi przysługuje prawo do pobrania kopi zapasowej wszystkich zamieszczonych na swojej stronie treści po rozwiązaniu umowy z administratorem.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.