Zdjęcie poglądowe

Regulamin portalu schronisko.net

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1.Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm., zwana dalej: „u.ś.u.d.e.”).

2.Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1) Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.);

2) Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze informacji handlowej tj. treści informacyjne o nowych artykułach umieszczanych na stronach internetowych Administratora, w szczególności http://www.schronisko.net, jak również informacji o oferowanych aktualnie usługach i produktach Administratora. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Newsletter może obejmować również informacje handlowe dotyczące usług i produktów oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem;

3) Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresem http://www.schronisko.net;

4) Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Portalu schronisko.net;

5) Administrator – Formik sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul Niemcewicza 26

6) Podmioty współpracujące – podmioty z którymi współpracuje Administrator;

7) Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu i zapisała się na usługę Newsletter lub zarejestrowała w portalu jako użytkownik;

8) Usługa – usługa Newsletter lub utrzymanie konta użytkownika portalu.

4. Charakter prawny Portalu.

1) Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.

2) Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:

1) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu,

2) przesyłaniu informacji Newsletter.

3) utrzymywanie konta użytkownika portalu ułatwiającego dostęp do części strony zarezerwowanej wyłacznie dla zarejestrowanych użytkowników.

6. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu rejestracji lub zapisu do newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

7. Do korzystania z Portalu niezbędne jest:

1) Urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;

2) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

8. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych:

Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z Usługi wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Warunki zawarcia Umowy:

1) Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu rejestracji lub zapisu na Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin;

2) Formularz rejestracji lub zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej.

10. Warunki rozwiązania Umowy.

Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:

1) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów lub w przypadku gdy usługa dotyczy prowadzenia konta użytkownika klikniecia przycisku "Usuń Konto" znajdujacego się w koncie użytkownika;

2) z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

11. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

12. Administrator może publikować reklamy i linki do innych stron internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze.

Ochrona danych osobowych:

13. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Formik sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul Niemcewicza 26.

14. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Portalu”;

2) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe;

3) prowadzenia (za uprzednią zgodą) marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem, do czasu wycofania zgody

4) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie serwisu;

5) obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

6) prowadzenia konta użytkownika wraz z dostępem do usług i części strony dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

7) analitycznym i statystycznym.

15. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.schronisko.net.

16.Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: rodo@schronisko.net i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

17. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

18. Prawa osób, których dane dotyczą, o których mowa w Polityce Prywatności można realizować przesyłając żądanie na adres: info@schronisko.net.

Rozdział 6. Prawa autorskie

19. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

20. Można korzystać z tekstów zawartych na Portalu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie cytatów tekstów zawartych na Portalu w innym celu nie wymaga zgody Formik sp. z o.o. pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z portalu schronisko.net” wraz z linkiem do cytowanego artykułu.

21. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.

22. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

Postępowanie reklamacyjne

23. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: info@schronisko.net

24. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod adres info@schronisko.net.

Tryb zmiany Regulaminu

25. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

26. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej https://schronisko.net/regulamin/ nowego brzmienia Regulaminu.

27. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.

28. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

Prawo i sąd właściwy

29. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

Wykładnia postanowień Regulaminu

30. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu

Wróć do poprzedniej strony

data publikacji artykułu: 2019-04-06

0 Komentarzy

Polub nas i bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera

Odbieraj nowości, artykuły i powiadomienia wprost do swojej skrzynki email. Konkursy i specjalne oferty tylko dla subskrybentów.